220
 


ให้ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พิมพ์ใบนัดตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่
จาก http://health.icit.kmutnb.ac.th และนำมาในวันตรวจสุขภาพด้วยเลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
1010085-7 กฤษนี ตรีสงฆ์ 06102 การจัดการอุตสาหกรรม  - IM คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1010026-1 เขมาพร พลดงนอก 06102 การจัดการอุตสาหกรรม  - IM คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1010465-1 จารุวิทย์ ลัดลอด 06102 การจัดการอุตสาหกรรม  - IM คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1210768-6 ชลลดา การบรรจง 06102 การจัดการอุตสาหกรรม  - IM คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1010370-3 ชัยพรรธ ทิมุนนี 06102 การจัดการอุตสาหกรรม  - IM คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1210428-7 ณัฐธิดา ลีพุด 06102 การจัดการอุตสาหกรรม  - IM คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1210802-3 ทิพรดา ทองสกัน 06102 การจัดการอุตสาหกรรม  - IM คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1010157-4 พฤฒินันท์ เมืองมนประเสริฐ 06102 การจัดการอุตสาหกรรม  - IM คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1010208-5 ศิรดา เปลื้องนาผล 06102 การจัดการอุตสาหกรรม  - IM คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1210886-6 สรน์สิริ พุ่มศิริ 06102 การจัดการอุตสาหกรรม  - IM คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1010348-9 สหัสวดี ผ่องเผือก 06102 การจัดการอุตสาหกรรม  - IM คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1010297-8 อภิวรรณ ปานบ้านแพ้ว 06102 การจัดการอุตสาหกรรม  - IM คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1010064-2 อมรรัตน์ เกษประดิษฐ์ 06102 การจัดการอุตสาหกรรม  - IM คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ