221
 


ให้ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พิมพ์ใบนัดตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่
จาก http://health.icit.kmutnb.ac.th และนำมาในวันตรวจสุขภาพด้วยเลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
390011-5 เจนจิรา กุสวิโร 230 การออกแบบสำนักงานอัตโนมัติและการจัดการธุรกิจ - OA.B คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
390013-1 ธนวันต์ สุทธิธรรม 230 การออกแบบสำนักงานอัตโนมัติและการจัดการธุรกิจ - OA.B คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
390009-9 ปัณฑ์ธร อมรวิริยะชัย 230 การออกแบบสำนักงานอัตโนมัติและการจัดการธุรกิจ - OA.B คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
390001-6 ปุญญฉัตร ขจายศรสิทธิ์ 230 การออกแบบสำนักงานอัตโนมัติและการจัดการธุรกิจ - OA.B คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
690004-7 พิริยะพงศ์ พีรพงศ์พิพัฒน์ 230 การออกแบบสำนักงานอัตโนมัติและการจัดการธุรกิจ - OA.B คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
390002-4 พุทธินันท์ แพงจันทร์ 230 การออกแบบสำนักงานอัตโนมัติและการจัดการธุรกิจ - OA.B คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
390014-9 มาณพ โพธิสีหราช 230 การออกแบบสำนักงานอัตโนมัติและการจัดการธุรกิจ - OA.B คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
390010-7 รามิล ตาคำ 230 การออกแบบสำนักงานอัตโนมัติและการจัดการธุรกิจ - OA.B คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
390012-3 สิตานัน สุขสมโภชน์ 230 การออกแบบสำนักงานอัตโนมัติและการจัดการธุรกิจ - OA.B คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
610001-0 อาทิตติยา ลิลิตสุวรรณ 230 การออกแบบสำนักงานอัตโนมัติและการจัดการธุรกิจ - OA.B คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ