220
 


ให้ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พิมพ์ใบนัดตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่
จาก http://health.icit.kmutnb.ac.th และนำมาในวันตรวจสุขภาพด้วยเลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
1210860-1 กิตติธัช พิพัฒน์กิจจา 04201 คณิตศาสตร์ประยุกต์ - MA คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
1010039-4 จักรกฤษณ์ เตชะฤทธิ์ 04201 คณิตศาสตร์ประยุกต์ - MA คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
1210391-7 เนติภูมิ หาเรือนจักร์ 04201 คณิตศาสตร์ประยุกต์ - MA คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
1211206-6 บุญรักษา ภู่เกลี๊ยะ 04201 คณิตศาสตร์ประยุกต์ - MA คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
1210335-4 ปภพ รัตนพันธุ์ 04201 คณิตศาสตร์ประยุกต์ - MA คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
1010389-3 ปาณิศา สุดสาคร 04201 คณิตศาสตร์ประยุกต์ - MA คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
1010490-9 พีรพล ขลุ่ยประเสริฐ 04201 คณิตศาสตร์ประยุกต์ - MA คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
1010242-4 ภูบดินทร์ พันธุ์โยศรี 04201 คณิตศาสตร์ประยุกต์ - MA คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
1211018-5 วิภาวี คำสัตย์ 04201 คณิตศาสตร์ประยุกต์ - MA คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
1211016-9 อิทธิราช หนองคูน้อย 04201 คณิตศาสตร์ประยุกต์ - MA คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ