221
 


ให้ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พิมพ์ใบนัดตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่
จาก http://health.icit.kmutnb.ac.th และนำมาในวันตรวจสุขภาพด้วยเลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
450006-2 จิรัชยา คงสุวรรณ 201 คณิตศาสตร์ประยุกต์ (สมทบพิเศษ) - MA คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
130097-9 ชัยชนะ ขันสาคร 201 คณิตศาสตร์ประยุกต์ (สมทบพิเศษ) - MA คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
130082-1 พงศกร เล็งกลาง 201 คณิตศาสตร์ประยุกต์ (สมทบพิเศษ) - MA คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
130094-6 พรธีรา พัดเย็น 201 คณิตศาสตร์ประยุกต์ (สมทบพิเศษ) - MA คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
130100-1 พัฒนพล มหัทธนาลัย 201 คณิตศาสตร์ประยุกต์ (สมทบพิเศษ) - MA คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
130066-4 พันธกานต์ ศรีคำ 201 คณิตศาสตร์ประยุกต์ (สมทบพิเศษ) - MA คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
450022-9 พันธวัธน์ เล้ากอบกุล 201 คณิตศาสตร์ประยุกต์ (สมทบพิเศษ) - MA คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
130033-4 รุจิรดา ธนูสา 201 คณิตศาสตร์ประยุกต์ (สมทบพิเศษ) - MA คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
320018-5 สุธารัตน์ เหง้าพรหมมินทร์ 201 คณิตศาสตร์ประยุกต์ (สมทบพิเศษ) - MA คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
130004-5 อารยา แหนบุญส่ง 201 คณิตศาสตร์ประยุกต์ (สมทบพิเศษ) - MA คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ