221
 


ให้ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พิมพ์ใบนัดตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่
จาก http://health.icit.kmutnb.ac.th และนำมาในวันตรวจสุขภาพด้วยเลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
320030-0 จุมพล ดาวประจักษ์ 242 คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ (สมทบพิเศษ) - MC คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
110077-5 ชลดา นงค์แสน 242 คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ (สมทบพิเศษ) - MC คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
130116-7 นรุตม์ ประทีปพงศ์ 242 คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ (สมทบพิเศษ) - MC คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
110089-0 พรแก้ว ผาสุข 242 คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ (สมทบพิเศษ) - MC คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
110040-3 พีรนันท์ คะวงษา 242 คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ (สมทบพิเศษ) - MC คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
110009-8 พุทธ มหาชีวสกุล 242 คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ (สมทบพิเศษ) - MC คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
320087-0 ภูวเดช ภู่วิวัฒนางกูร 242 คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ (สมทบพิเศษ) - MC คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
130021-9 ยศกร ประธานธุรารักษ์ 242 คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ (สมทบพิเศษ) - MC คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
110050-2 วริศรา สมัครสมาน 242 คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ (สมทบพิเศษ) - MC คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
130018-5 สุรวงศ์ ฉิมอินทร์ 242 คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ (สมทบพิเศษ) - MC คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ