221
 


ให้ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พิมพ์ใบนัดตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่
จาก http://health.icit.kmutnb.ac.th และนำมาในวันตรวจสุขภาพด้วยเลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
150015-6 ธนัตถ์ เอื้อสุทธิสุคนธ์ 631 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - BCom คณะบริหารธุรกิจ ดูกำหนดการ
720001-7 นัฐตยา ภักดีมี 631 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - BCom คณะบริหารธุรกิจ ดูกำหนดการ
150014-9 พรพล ปฐมชุตินันท์ 631 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - BCom คณะบริหารธุรกิจ ดูกำหนดการ
440009-9 ระรินสุต มุขขันธ์ 631 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - BCom คณะบริหารธุรกิจ ดูกำหนดการ
150008-1 แอนนา ทอฟฟาลี่ 631 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - BCom คณะบริหารธุรกิจ ดูกำหนดการ