221
 


ให้ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พิมพ์ใบนัดตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่
จาก http://health.icit.kmutnb.ac.th และนำมาในวันตรวจสุขภาพด้วยเลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
460003-7 ณัฐดนัย เทพสมบูรณ์ 313 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ - IPD คณะอุตสาหกรรมเกษตร ดูกำหนดการ
320011-0 ธนกร ก่้องเกียรติกุล 313 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ - IPD คณะอุตสาหกรรมเกษตร ดูกำหนดการ
310010-4 ปกรณ์ พันธุ์แก้ว 313 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ - IPD คณะอุตสาหกรรมเกษตร ดูกำหนดการ
540010-6 พิสิษฐ์ จันทร์ดำ 313 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ - IPD คณะอุตสาหกรรมเกษตร ดูกำหนดการ
330044-9 วริญทร มนินทร 313 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ - IPD คณะอุตสาหกรรมเกษตร ดูกำหนดการ