221
 


ให้ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พิมพ์ใบนัดตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่
จาก http://health.icit.kmutnb.ac.th และนำมาในวันตรวจสุขภาพด้วยเลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
310009-6 กรกนก มีวาสนา 311 วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ - FSM คณะอุตสาหกรรมเกษตร ดูกำหนดการ
310002-1 กรรณิการ์ จักปั่น 311 วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ - FSM คณะอุตสาหกรรมเกษตร ดูกำหนดการ
320020-1 กานต์ทิตา หอมทอง 311 วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ - FSM คณะอุตสาหกรรมเกษตร ดูกำหนดการ
540038-7 กุลจิรา จารุประทัย 311 วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ - FSM คณะอุตสาหกรรมเกษตร ดูกำหนดการ
310006-2 จรัญญา ยี่รัมย์ 311 วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ - FSM คณะอุตสาหกรรมเกษตร ดูกำหนดการ
320070-6 ชัยรัตน์ ขุนบำรุง 311 วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ - FSM คณะอุตสาหกรรมเกษตร ดูกำหนดการ
320088-8 ปริชญา วงศรี 311 วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ - FSM คณะอุตสาหกรรมเกษตร ดูกำหนดการ
330024-1 พรรณวดี ระกุล 311 วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ - FSM คณะอุตสาหกรรมเกษตร ดูกำหนดการ
310008-8 มนทกานต์ เขียวแจ่ม 311 วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ - FSM คณะอุตสาหกรรมเกษตร ดูกำหนดการ
600002-0 ศรุต ออมอด 311 วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ - FSM คณะอุตสาหกรรมเกษตร ดูกำหนดการ
320043-3 สรรค์ปกรณ์ สุทธิรัตนพร 311 วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ - FSM คณะอุตสาหกรรมเกษตร ดูกำหนดการ
540013-0 สิริภพ โพธิ์ศรี 311 วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ - FSM คณะอุตสาหกรรมเกษตร ดูกำหนดการ
540057-7 อภิรดา อ้นโชติ 311 วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ - FSM คณะอุตสาหกรรมเกษตร ดูกำหนดการ
600001-2 อภิสิทธิ์ สุยะ 311 วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ - FSM คณะอุตสาหกรรมเกษตร ดูกำหนดการ
310005-4 อรพิมล ต่ายตามบุญ 311 วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ - FSM คณะอุตสาหกรรมเกษตร ดูกำหนดการ