221
 


ให้ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พิมพ์ใบนัดตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่
จาก http://health.icit.kmutnb.ac.th และนำมาในวันตรวจสุขภาพด้วยเลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
330048-0 กชพร ใจชุ่ม 315 วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ - FSN คณะอุตสาหกรรมเกษตร ดูกำหนดการ
320040-9 ชนนิกานต์ อุตม์อ่าง 315 วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ - FSN คณะอุตสาหกรรมเกษตร ดูกำหนดการ
540060-1 ณัฐกฤษ สุวัฒน์กิตติวงศ์ 315 วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ - FSN คณะอุตสาหกรรมเกษตร ดูกำหนดการ
310011-2 ณัฐวรา อ่อนเร่ง 315 วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ - FSN คณะอุตสาหกรรมเกษตร ดูกำหนดการ
540006-4 นนทพร สกุลวานิชธนา 315 วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ - FSN คณะอุตสาหกรรมเกษตร ดูกำหนดการ
320034-2 ปณิดา แก้วจิตร 315 วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ - FSN คณะอุตสาหกรรมเกษตร ดูกำหนดการ
320064-9 พงษ์พัฒน์ พจน์พานิช 315 วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ - FSN คณะอุตสาหกรรมเกษตร ดูกำหนดการ
540005-6 พัชราภา จันทันแก้ว 315 วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ - FSN คณะอุตสาหกรรมเกษตร ดูกำหนดการ
310007-0 ฟาริด โต๊ะนากายอ 315 วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ - FSN คณะอุตสาหกรรมเกษตร ดูกำหนดการ
330002-7 ศศิรพีกาญจน์ สุวรรณคาม 315 วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ - FSN คณะอุตสาหกรรมเกษตร ดูกำหนดการ
320035-9 สุนิสา อาศัยนา 315 วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ - FSN คณะอุตสาหกรรมเกษตร ดูกำหนดการ