221
 


ให้ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พิมพ์ใบนัดตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่
จาก http://health.icit.kmutnb.ac.th และนำมาในวันตรวจสุขภาพด้วยเลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
130070-6 กฤษฎา แห่งพิษ 208 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (สมทบพิเศษ) - CS คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
450043-5 กิตติพงศ์ อยู่นิรันดร 208 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (สมทบพิเศษ) - CS คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
540017-1 กุลชาติ พรหมฟัง 208 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (สมทบพิเศษ) - CS คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
320085-4 ขจรศักดิ์ นาคสม 208 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (สมทบพิเศษ) - CS คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
110016-3 จามีกร สาลี 208 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (สมทบพิเศษ) - CS คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
540035-3 จุฑารัตน์ ศรีคชะ 208 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (สมทบพิเศษ) - CS คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
130059-9 ชนันรัตน์ ประสิทธิ์มณฑล 208 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (สมทบพิเศษ) - CS คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
110061-9 ชวศิษฏ์ ศรีใส 208 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (สมทบพิเศษ) - CS คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
110062-7 ชวิน เรือนใจมั่น 208 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (สมทบพิเศษ) - CS คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
130034-2 ไชยวัฒน์ เอี่ยมเหม 208 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (สมทบพิเศษ) - CS คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
110084-1 ณัฐกิตติ์ ใบละมุด 208 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (สมทบพิเศษ) - CS คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
130056-5 ณัฐปภัสร์ ดิลกจิรพลเลิศ 208 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (สมทบพิเศษ) - CS คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
130053-2 ธรรมทาน เพิ่มวิชา 208 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (สมทบพิเศษ) - CS คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
330012-6 ธวัชชัย แซ่ตัน 208 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (สมทบพิเศษ) - CS คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
110002-3 ธิดารัตน์ ผูกฤทัย 208 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (สมทบพิเศษ) - CS คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
110015-5 นที ถิ่นศรีนวล 208 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (สมทบพิเศษ) - CS คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
130101-9 นนทิชา กิตติรักษกุล 208 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (สมทบพิเศษ) - CS คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
110034-6 นพพร บุญลพ 208 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (สมทบพิเศษ) - CS คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
110012-2 นัฐพล ขจรวัฒนากุล 208 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (สมทบพิเศษ) - CS คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
110022-1 เบญจรัตน์ ธนาสุวรรณรัตน์ 208 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (สมทบพิเศษ) - CS คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
130092-0 ปฏิพัทธ์ ทองคงแก้ว 208 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (สมทบพิเศษ) - CS คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
320065-6 ประภัสสร อุ้ยสกุล 208 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (สมทบพิเศษ) - CS คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
110071-8 ประวีณา ดวงจันทร์ 208 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (สมทบพิเศษ) - CS คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
110054-4 ปริญญา แย้มขยาย 208 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (สมทบพิเศษ) - CS คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
110017-1 พงศ์ภัค ชุณหกาญจน์กุล 208 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (สมทบพิเศษ) - CS คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
540001-5 พชรพล รุ่งแสง 208 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (สมทบพิเศษ) - CS คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
320013-6 พฤฒิพงศ์ อ่อนสุด 208 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (สมทบพิเศษ) - CS คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
330005-0 พิชยา ฐีตะธรรมานนท์ 208 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (สมทบพิเศษ) - CS คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
130067-2 ภัทรพงศ์ อินทร์สีเมือง 208 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (สมทบพิเศษ) - CS คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
130049-0 ภัทรศยา วราภิวัฒนพงศ์ 208 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (สมทบพิเศษ) - CS คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
110048-6 วรดา ศิลปวิโรจน์ 208 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (สมทบพิเศษ) - CS คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
110088-2 วริทธิ์ธร สายทอง 208 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (สมทบพิเศษ) - CS คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
330006-8 วัฒนา ศิริโสภณ 208 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (สมทบพิเศษ) - CS คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
130052-4 วิมลรัตน์ โคมวัด 208 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (สมทบพิเศษ) - CS คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
450033-6 ศักรินทร์ ยุวรรณศรี 208 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (สมทบพิเศษ) - CS คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
130015-1 ศิวลักษณ์ สมัยกลาง 208 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (สมทบพิเศษ) - CS คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
110045-2 สิปปภาส ทรัพย์สนอง 208 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (สมทบพิเศษ) - CS คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
110029-6 สุชาดา มาลัยเวช 208 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (สมทบพิเศษ) - CS คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
540054-4 อภิพัฒน์ เจียมสำราญ 208 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (สมทบพิเศษ) - CS คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
110078-3 อัจฉราภรณ์ เอี่ยมละมัย 208 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (สมทบพิเศษ) - CS คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ