221
 


ให้ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พิมพ์ใบนัดตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่
จาก http://health.icit.kmutnb.ac.th และนำมาในวันตรวจสุขภาพด้วยเลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
320004-5 เขมชาติ วัลยาภรณ์ 258 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรสองภาษา) - CS คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
320014-4 ณัฐวุฒิ คำเสียง 258 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรสองภาษา) - CS คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
110013-0 ปิยะณัฐธิดา เครือวงษา 258 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรสองภาษา) - CS คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
540020-5 ภราดร เจริญไพบูลย์ 258 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรสองภาษา) - CS คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
130099-5 มัชฌิมา จันทร์พาณิชย?์ 258 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรสองภาษา) - CS คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
320077-1 วันพิทักษ์ เกตุดารา 258 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรสองภาษา) - CS คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
540030-4 ศตนันท์ วิลาจันทร์ 258 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรสองภาษา) - CS คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
110006-4 โศภณ หิรัญทิวากุล 258 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรสองภาษา) - CS คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
130042-5 สิปปกร จงชีวีวัฒน์ 258 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรสองภาษา) - CS คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
110038-7 สิรินยา องคำแหง 258 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรสองภาษา) - CS คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ