221
 


ให้ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พิมพ์ใบนัดตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่
จาก http://health.icit.kmutnb.ac.th และนำมาในวันตรวจสุขภาพด้วยเลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
450003-9 จิตราภรณ์ วัฒนพิมล 233 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ - TT-M คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
700037-5 ชัชวาลย์ กุลละวณิชย์ 233 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ - TT-M คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
700016-9 ชานนท์ วิเชียรสาร 233 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ - TT-M คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
450007-0 ชิติพัทธ์ มุขทอง 233 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ - TT-M คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
700012-8 ทัศไนย สิงห์ปัญญา 233 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ - TT-M คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
700036-7 ธิดารัตน์ แซ่ตั้ง 233 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ - TT-M คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
700013-6 นันท์นภัส ห้องกระจก 233 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ - TT-M คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
700029-2 วัชรพงษ์ แก้วนะรา 233 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ - TT-M คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
450029-4 ศรศักชัย โชว์สูงเนิน 233 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ - TT-M คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
700028-4 ศิรวิทย์ สุวรรรรัตน์ 233 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ - TT-M คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ