221
 


ให้ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พิมพ์ใบนัดตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่
จาก http://health.icit.kmutnb.ac.th และนำมาในวันตรวจสุขภาพด้วยเลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
1210239-8 กชมน รักชูช่วง 01103 วิศวกรรมเคมี - Ch.E คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1211195-1 กมลรัตน์ แย้มแก้ว 01103 วิศวกรรมเคมี - Ch.E คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1210686-0 กฤตภพ ธีรปิติกุล 01103 วิศวกรรมเคมี - Ch.E คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1211034-2 กิตติพัฒน์ ศิริพชรพันธ์ 01103 วิศวกรรมเคมี - Ch.E คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1210527-6 จักรกฤษณ์ ชื่นอารมณ์ 01103 วิศวกรรมเคมี - Ch.E คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1211065-6 เจตณัฐ กวางประเสริฐ 01103 วิศวกรรมเคมี - Ch.E คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1210661-3 ชนากานต์ ศรีอรุณ 01103 วิศวกรรมเคมี - Ch.E คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1211138-1 ชนิภา อธิจิต 01103 วิศวกรรมเคมี - Ch.E คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1211455-9 ณัฐภาคย์ หุตะเจริญ 01103 วิศวกรรมเคมี - Ch.E คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1211344-5 ธนกร ชมมิ่งมณี 01103 วิศวกรรมเคมี - Ch.E คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1210135-8 ธนดล ทองอ่อน 01103 วิศวกรรมเคมี - Ch.E คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1211090-4 ธนาธิป สาตจีนพงษ์ 01103 วิศวกรรมเคมี - Ch.E คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1211762-8 ธราสุต เพชรวัตร 01103 วิศวกรรมเคมี - Ch.E คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1210337-0 ธัชพล ศุภสวัสดิ์ 01103 วิศวกรรมเคมี - Ch.E คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1210051-7 นราวิชญ์ เผือกมี 01103 วิศวกรรมเคมี - Ch.E คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1210176-2 นันทวรรณ กาญจนวรงค์ 01103 วิศวกรรมเคมี - Ch.E คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1210976-5 นารีรัตน์ สัตบุตร 01103 วิศวกรรมเคมี - Ch.E คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1210904-7 บุญสิตา จุมปาลี 01103 วิศวกรรมเคมี - Ch.E คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1210432-9 บุษกร ไทยประเสริฐ 01103 วิศวกรรมเคมี - Ch.E คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1210534-2 เบญญาภา เย็นประยูร 01103 วิศวกรรมเคมี - Ch.E คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1211419-5 พัชรพล แก้วประเสริฐศิลป 01103 วิศวกรรมเคมี - Ch.E คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1210070-7 ภรัณยู พงศ์ธนากุล 01103 วิศวกรรมเคมี - Ch.E คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1210352-9 ภูบดินทร์ วงศ์รุ่งภากร 01103 วิศวกรรมเคมี - Ch.E คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1211632-3 รัฐวัชร์ เข็มเพ็ชรธนโชติ 01103 วิศวกรรมเคมี - Ch.E คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1211273-6 ลิญานา อัศววิริยะกุล 01103 วิศวกรรมเคมี - Ch.E คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1210897-3 วรดนัย รักษ์เจริญโรจน์ 01103 วิศวกรรมเคมี - Ch.E คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1211159-7 วรัญญา แสนอินยศ 01103 วิศวกรรมเคมี - Ch.E คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1211328-8 วันเฉลิม ผันอากาศ 01103 วิศวกรรมเคมี - Ch.E คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1211468-2 ศิริวดี สุขผล 01103 วิศวกรรมเคมี - Ch.E คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1211331-2 ศุภกร มนตรี 01103 วิศวกรรมเคมี - Ch.E คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1211314-8 สรัลธร เขื่อนแก้ว 01103 วิศวกรรมเคมี - Ch.E คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1210019-4 สิปปวิชญ์ ยกย่อง 01103 วิศวกรรมเคมี - Ch.E คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1211339-5 สิริณัญช์ สิริภูษิต 01103 วิศวกรรมเคมี - Ch.E คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1211715-6 อรรัมภา สุดสวาท 01103 วิศวกรรมเคมี - Ch.E คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1211021-9 อรอนงค์ คงการุณ 01103 วิศวกรรมเคมี - Ch.E คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ