221
 


ให้ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พิมพ์ใบนัดตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่
จาก http://health.icit.kmutnb.ac.th และนำมาในวันตรวจสุขภาพด้วยเลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
450005-4 กรกฏ จิตรจง 231 วิศวกรรมเครื่องกล - TM คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
700025-0 กษิดิศ ทุมเชื้อ 231 วิศวกรรมเครื่องกล - TM คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
140013-4 กิตตินันท์ โกแมน 231 วิศวกรรมเครื่องกล - TM คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
140004-3 กิตติพงศ์ อินนอก 231 วิศวกรรมเครื่องกล - TM คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
450044-3 เกียรติไพศาล จันทรา 231 วิศวกรรมเครื่องกล - TM คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
700004-5 ไกรวิชญ์ ทิพย์สิงห์ 231 วิศวกรรมเครื่องกล - TM คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
700032-6 คณิน จำเนียรกุล 231 วิศวกรรมเครื่องกล - TM คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
140009-2 คมสัน มณีวงษ์ 231 วิศวกรรมเครื่องกล - TM คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
700003-7 จตุรเดช โพธิ์ศรี 231 วิศวกรรมเครื่องกล - TM คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
450039-3 จีรายุ แก้วเกิด 231 วิศวกรรมเครื่องกล - TM คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
700015-1 ณัฐพงษ์ จำปา 231 วิศวกรรมเครื่องกล - TM คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
700009-4 ณิชาภัทร เจริญกิจทวีวงศ์ 231 วิศวกรรมเครื่องกล - TM คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
700022-7 เทียบตะวัน สายเมฆ 231 วิศวกรรมเครื่องกล - TM คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
450030-2 ธนบูลย์ กลิ่นทอง 231 วิศวกรรมเครื่องกล - TM คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
140006-8 ธนิษฐา พูลจันทร์ 231 วิศวกรรมเครื่องกล - TM คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
700005-2 นริศรา พันธุรัตน์ 231 วิศวกรรมเครื่องกล - TM คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
700008-6 นัทธพงศ์ จันทะเมธิ 231 วิศวกรรมเครื่องกล - TM คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
450016-1 พธรพงษ์ ภานุรักษ์ 231 วิศวกรรมเครื่องกล - TM คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
450035-1 พิชญุตม์ สิงห์ศิลป์ 231 วิศวกรรมเครื่องกล - TM คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
450031-0 พูลศักดิ์ แก้วขาว 231 วิศวกรรมเครื่องกล - TM คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
450025-2 ภัทราพร หนูสลุง 231 วิศวกรรมเครื่องกล - TM คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
700030-0 เมธัส รีตานนท์ 231 วิศวกรรมเครื่องกล - TM คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
450002-1 ศุภกิจ สังข์สะอาด 231 วิศวกรรมเครื่องกล - TM คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
700020-1 ศุภฤกษ์ อู่ดี 231 วิศวกรรมเครื่องกล - TM คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
450023-7 ศุภลักษณ์ ธรรมสวัสดิ์ 231 วิศวกรรมเครื่องกล - TM คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
450012-0 เศรฐวัตร์ แก่ประโคน 231 วิศวกรรมเครื่องกล - TM คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
700017-7 สิรวิชญ์ ด้วงดารา 231 วิศวกรรมเครื่องกล - TM คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
700026-8 สุดารัตน์ แสงคำก้อน 231 วิศวกรรมเครื่องกล - TM คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
700018-5 สุทธิวัฒน์ แก้วศรีมาก 231 วิศวกรรมเครื่องกล - TM คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
700035-9 อนุพงษ์ สุหัตถาพร 231 วิศวกรรมเครื่องกล - TM คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ