221
 


ให้ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พิมพ์ใบนัดตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่
จาก http://health.icit.kmutnb.ac.th และนำมาในวันตรวจสุขภาพด้วยเลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
120134-2 กนกพน จิตรแจ้ง 146 วิศวกรรมโยธา (สมทบพิเศษ) - CE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
120144-1 กร ลีฉลาด 146 วิศวกรรมโยธา (สมทบพิเศษ) - CE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
120298-5 กฤตภาส มีแก้ว 146 วิศวกรรมโยธา (สมทบพิเศษ) - CE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
120181-3 กัษมา เผือกเเก้ว 146 วิศวกรรมโยธา (สมทบพิเศษ) - CE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
120088-0 กิตติเดช ธรรมสิทธิรักษ์ 146 วิศวกรรมโยธา (สมทบพิเศษ) - CE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
130011-0 กิตติพันธ์ อยู่นิรันดร 146 วิศวกรรมโยธา (สมทบพิเศษ) - CE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
130081-3 กิตติยา กัสยานันท์ 146 วิศวกรรมโยธา (สมทบพิเศษ) - CE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
120112-8 กีรติ ภิรมย์เพรียว 146 วิศวกรรมโยธา (สมทบพิเศษ) - CE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
120290-2 คุณาวุฒิ โรจนภาวโรทัย 146 วิศวกรรมโยธา (สมทบพิเศษ) - CE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
120014-6 จิรเดช ลาโสภี 146 วิศวกรรมโยธา (สมทบพิเศษ) - CE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
130115-9 ชนวิศ วงศ์บุญมา 146 วิศวกรรมโยธา (สมทบพิเศษ) - CE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
120176-3 ชมพูนุท ฉิมบรรเทิง 146 วิศวกรรมโยธา (สมทบพิเศษ) - CE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
130037-5 ชัยรัตน์ พฤกษรณชัย 146 วิศวกรรมโยธา (สมทบพิเศษ) - CE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
120026-0 ชานน อนันต์ศุภมงคล 146 วิศวกรรมโยธา (สมทบพิเศษ) - CE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
120061-7 ฐิติกร หวังสุกิจ 146 วิศวกรรมโยธา (สมทบพิเศษ) - CE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
120058-3 ฑีฆายุ ดวงจันทร์ 146 วิศวกรรมโยธา (สมทบพิเศษ) - CE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
700006-0 ณัฐพล วิสาลพัธน์ 146 วิศวกรรมโยธา (สมทบพิเศษ) - CE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
120252-2 ณัฐภัทร ลมปลิว 146 วิศวกรรมโยธา (สมทบพิเศษ) - CE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
120046-8 ณาศิส สังสะนา 146 วิศวกรรมโยธา (สมทบพิเศษ) - CE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
450020-3 ธนโชติ โกลาซ 146 วิศวกรรมโยธา (สมทบพิเศษ) - CE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
120087-2 ธนพล ผิวทอง 146 วิศวกรรมโยธา (สมทบพิเศษ) - CE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
130064-9 ธนิดา วรโชติศตโสภณ 146 วิศวกรรมโยธา (สมทบพิเศษ) - CE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
120051-8 นภัส คล้ายนาค 146 วิศวกรรมโยธา (สมทบพิเศษ) - CE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
120110-2 ปฏิพัทธ์ ราชสุวรรณ 146 วิศวกรรมโยธา (สมทบพิเศษ) - CE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
120250-6 ปฐวีกานต์ ใจกล้า 146 วิศวกรรมโยธา (สมทบพิเศษ) - CE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
120085-6 เปรียว จีระวุฒิเกียรติ 146 วิศวกรรมโยธา (สมทบพิเศษ) - CE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
120229-0 พรอนันต์ ตั้งจิตตรง 146 วิศวกรรมโยธา (สมทบพิเศษ) - CE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
120080-7 พัทธดนย์ หนูเทศ 146 วิศวกรรมโยธา (สมทบพิเศษ) - CE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
120111-0 พันธ์เทพ อิทธิเสถียรกุล 146 วิศวกรรมโยธา (สมทบพิเศษ) - CE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
130061-5 พากร ส่องแสงแก้ว 146 วิศวกรรมโยธา (สมทบพิเศษ) - CE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
120100-3 ภราดร ขันธชัย 146 วิศวกรรมโยธา (สมทบพิเศษ) - CE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
120215-9 ภาณุโรจน์ รวยภิรมย์ 146 วิศวกรรมโยธา (สมทบพิเศษ) - CE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
120056-7 ภูมิพัฒน์ ตั้งจิตรมณีศักดา 146 วิศวกรรมโยธา (สมทบพิเศษ) - CE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
120083-1 ภูมิพัฒน์ นันทัชพรพงศ์ 146 วิศวกรรมโยธา (สมทบพิเศษ) - CE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
120079-9 ไม้มงคล เจียมเจริญ 146 วิศวกรรมโยธา (สมทบพิเศษ) - CE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
120188-8 รัตนวรรณ แปงเครื่อง 146 วิศวกรรมโยธา (สมทบพิเศษ) - CE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
120125-0 รุจิภาส จันทศิริ 146 วิศวกรรมโยธา (สมทบพิเศษ) - CE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
120093-0 เรวัต เพ็งเพราะ 146 วิศวกรรมโยธา (สมทบพิเศษ) - CE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
540059-3 วชิรญาณ์ ศรีจันทร์ 146 วิศวกรรมโยธา (สมทบพิเศษ) - CE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
130095-3 วรัญญู รักญาติ 146 วิศวกรรมโยธา (สมทบพิเศษ) - CE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
120019-5 วัชรพงศ์ ทรัพย์มงคลพร 146 วิศวกรรมโยธา (สมทบพิเศษ) - CE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
440014-9 เวทิต คงศิลป์ 146 วิศวกรรมโยธา (สมทบพิเศษ) - CE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
700024-3 ศิวะ ศิริกุล 146 วิศวกรรมโยธา (สมทบพิเศษ) - CE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
120230-8 ศุภกิตต์ ถาวรชาติ 146 วิศวกรรมโยธา (สมทบพิเศษ) - CE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
460004-5 ศุภชัย มะกรูดอินทร์ 146 วิศวกรรมโยธา (สมทบพิเศษ) - CE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
120053-4 สิริพันธุ์ ทรงทอง 146 วิศวกรรมโยธา (สมทบพิเศษ) - CE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
540043-7 สุรชัย สุปัน 146 วิศวกรรมโยธา (สมทบพิเศษ) - CE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
120163-1 แสงชัย แสงอรุณ 146 วิศวกรรมโยธา (สมทบพิเศษ) - CE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
700007-8 อภิสิทธิ์ ลั่นซ้าย 146 วิศวกรรมโยธา (สมทบพิเศษ) - CE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
120217-5 อภิสิทธิ์ อุดมผล 146 วิศวกรรมโยธา (สมทบพิเศษ) - CE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ