221
 


ให้ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พิมพ์ใบนัดตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่
จาก http://health.icit.kmutnb.ac.th และนำมาในวันตรวจสุขภาพด้วย



เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
1211243-9 กันตวัฒน์ สารสิทธิ์ 01107 วิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลักสูตรนานาชาติ) - I-AE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1210431-1 ชนกนันท์ พุ่มผลึก 01107 วิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลักสูตรนานาชาติ) - I-AE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1211349-4 ณัฐณิชา สะระนะ 01107 วิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลักสูตรนานาชาติ) - I-AE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1210480-8 ปรินทร ธรรมาวุฒิชัย 01107 วิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลักสูตรนานาชาติ) - I-AE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1211380-9 ปิยพนธ์ ปิยะพันธ์ 01107 วิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลักสูตรนานาชาติ) - I-AE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1210717-3 ภาคิน เมธีชาญกิจ 01107 วิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลักสูตรนานาชาติ) - I-AE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1211481-5 โยษิตา ตันรัตนะ 01107 วิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลักสูตรนานาชาติ) - I-AE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1211297-5 ศุภณัฐ วงศาโรจน์ 01107 วิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลักสูตรนานาชาติ) - I-AE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1210677-9 สิรินยา ทับยัง 01107 วิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลักสูตรนานาชาติ) - I-AE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1210069-9 อัจฉรา ดีอันกอง 01107 วิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลักสูตรนานาชาติ) - I-AE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ