221
 


ให้ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พิมพ์ใบนัดตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่
จาก http://health.icit.kmutnb.ac.th และนำมาในวันตรวจสุขภาพด้วยเลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
140012-6 กมลลักษณ์ บัวสำราญ 232 วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ - TP คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
450038-5 กิตติศกดิ์ สุริยุทธ 232 วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ - TP คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
450027-8 จุฑารัตน์ ศรีโบราณ 232 วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ - TP คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
700019-3 ชุติมา สุลำนาจ 232 วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ - TP คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
450032-8 ญาบุญ พานทอง 232 วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ - TP คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
450013-8 ฐิดาวรรณ์ สุคนธทรัพย์ 232 วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ - TP คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
700011-0 ณัฐนรี พงษ์ขาว 232 วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ - TP คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
450045-0 ธนวัฒน์ พิมพ์สุวรรณ 232 วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ - TP คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
140002-7 นรินทร บ้านกล้วย 232 วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ - TP คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
450028-6 ปธานิน จันทร์วิเศษ 232 วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ - TP คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
700027-6 พิษณุ แสนเจ๊ก 232 วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ - TP คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
450037-7 ภัทรพล ปึกสันเทียะ 232 วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ - TP คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
450014-6 ภานุมาศ นาคสังข์ 232 วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ - TP คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
700002-9 วรรณิสา เนียมสังข์ 232 วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ - TP คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
450046-8 วริษฐา รอดย้อย 232 วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ - TP คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
700023-5 วัฒนา ทาริวงค์ 232 วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ - TP คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
450040-1 ศุภกิจ ยุพาพิน 232 วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ - TP คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
140003-5 สานิตย์ เปียประโมง 232 วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ - TP คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
450011-2 สิทธิชัย สืบชนะกิจกุล 232 วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ - TP คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
450041-9 อาภาพร แสงสุวรรณโชติ 232 วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ - TP คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ