220
 


ให้ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พิมพ์ใบนัดตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่
จาก http://health.icit.kmutnb.ac.th และนำมาในวันตรวจสุขภาพด้วยเลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
1210048-3 กมลาสน์ ซิ้มสำอางค์ 01116 วิศวกรรมวัสดุ - MATE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1211449-2 กรกฏ โสนะชัย 01116 วิศวกรรมวัสดุ - MATE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1211093-8 กฤษนัฐ เสนาะล้ำ 01116 วิศวกรรมวัสดุ - MATE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1211611-7 กัญญารัตน์ มูลมณี 01116 วิศวกรรมวัสดุ - MATE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1210552-4 กิรติกานต์ ช่างประดับ 01116 วิศวกรรมวัสดุ - MATE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1210543-3 จุฑามาศ เมืองจันทร์ 01116 วิศวกรรมวัสดุ - MATE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1211404-7 เฉลิมพงศ์ วังแวว 01116 วิศวกรรมวัสดุ - MATE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1211791-7 ชญานี แก้วประพันธ์ 01116 วิศวกรรมวัสดุ - MATE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1210801-5 ชลิดา ผิวอ่อน 01116 วิศวกรรมวัสดุ - MATE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1211775-0 ชัญญานุช ลิ้มเจริญ 01116 วิศวกรรมวัสดุ - MATE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1211606-7 ญาณิศา กลั่นเรือง 01116 วิศวกรรมวัสดุ - MATE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1210655-5 ญาสุมินทร์ อิ่มซะ 01116 วิศวกรรมวัสดุ - MATE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1210326-3 ฑิติการณ์ แซ่โล้ว 01116 วิศวกรรมวัสดุ - MATE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1211620-8 ธนธรรศ ราชภูชงค์ 01116 วิศวกรรมวัสดุ - MATE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1211318-9 นราวิทย์ สาคเรศ 01116 วิศวกรรมวัสดุ - MATE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1210857-7 นฤภร จังเสถียร 01116 วิศวกรรมวัสดุ - MATE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1210472-5 นันท์ณรัตน์ รัตนสูรย์ 01116 วิศวกรรมวัสดุ - MATE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1210710-8 นันทิชา สัมมาพิสุทธิกุล 01116 วิศวกรรมวัสดุ - MATE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1211173-8 เนตรณพิศ คงเย็น 01116 วิศวกรรมวัสดุ - MATE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1211114-2 ปพิชญา เย็นอ่วม 01116 วิศวกรรมวัสดุ - MATE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1211753-7 ปัณ โชติวรรณะกร 01116 วิศวกรรมวัสดุ - MATE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1211512-7 ปิยะธิดา เชาว์วิรุฬ 01116 วิศวกรรมวัสดุ - MATE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1210697-7 พิมพรรณ พิทักษ์พนา 01116 วิศวกรรมวัสดุ - MATE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1211234-8 เพ็ญนิภา วงษ์สุวรรณ 01116 วิศวกรรมวัสดุ - MATE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1211769-3 ไพบูลย์ อรุณศรีพิมาน 01116 วิศวกรรมวัสดุ - MATE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1210484-0 ภวัต ตรังคธนสิน 01116 วิศวกรรมวัสดุ - MATE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1210304-0 ภัณฑารักษ์ สุขศิริ 01116 วิศวกรรมวัสดุ - MATE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1210692-8 ภาชัย กังวานไกร 01116 วิศวกรรมวัสดุ - MATE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1211788-3 เมธัส บางด้วนสวัสดิ์ 01116 วิศวกรรมวัสดุ - MATE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1210675-3 รัชพล นิลประภา 01116 วิศวกรรมวัสดุ - MATE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1210487-3 ราชวัตร สุทธลักษณ์ 01116 วิศวกรรมวัสดุ - MATE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1211639-8 วรรณรักษ์ จินากุล 01116 วิศวกรรมวัสดุ - MATE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1211156-3 วิภาดา จันทร์สุดา 01116 วิศวกรรมวัสดุ - MATE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
5610011-8 สุชานันท์ การกระจ่าง 01116 วิศวกรรมวัสดุ - MATE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1211109-2 หิรัญญาภรณ์ ทวีโค 01116 วิศวกรรมวัสดุ - MATE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ