221
 


ให้ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พิมพ์ใบนัดตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่
จาก http://health.icit.kmutnb.ac.th และนำมาในวันตรวจสุขภาพด้วยเลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
440008-1 กัลยกรณ์ วรคุณพิเศษ 241 สถิติธุรกิจและการประกันภัย (สมทบพิเศษ) - ASB คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
110023-9 จุฬาลักษณ์ นวลศรี 241 สถิติธุรกิจและการประกันภัย (สมทบพิเศษ) - ASB คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
130077-1 ชโนดม ศรีจันทร์ 241 สถิติธุรกิจและการประกันภัย (สมทบพิเศษ) - ASB คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
320029-2 ชัยธัช ทวีปวรเดช 241 สถิติธุรกิจและการประกันภัย (สมทบพิเศษ) - ASB คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
540048-6 ณพทัศน์ ทองญวน 241 สถิติธุรกิจและการประกันภัย (สมทบพิเศษ) - ASB คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
540008-0 ณัฐนันท์ คันโธ 241 สถิติธุรกิจและการประกันภัย (สมทบพิเศษ) - ASB คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
110065-0 ถุงเงิน เสมเสริมบุญ 241 สถิติธุรกิจและการประกันภัย (สมทบพิเศษ) - ASB คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
110005-6 ธัชชา ประสิทธิ์สม 241 สถิติธุรกิจและการประกันภัย (สมทบพิเศษ) - ASB คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
110035-3 นิลุบล แสงแก้ว 241 สถิติธุรกิจและการประกันภัย (สมทบพิเศษ) - ASB คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
320006-0 ปฏิภาณ พึ่งนุสนธิ 241 สถิติธุรกิจและการประกันภัย (สมทบพิเศษ) - ASB คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
110055-1 ปรัชญ์ จักรปาณิรักษ์ 241 สถิติธุรกิจและการประกันภัย (สมทบพิเศษ) - ASB คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
110010-6 พรพิชชา แสงเพ็ญพราว 241 สถิติธุรกิจและการประกันภัย (สมทบพิเศษ) - ASB คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
110067-6 พรภวิษย์ เมธาวีวินิจ 241 สถิติธุรกิจและการประกันภัย (สมทบพิเศษ) - ASB คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
110036-1 พิศลย์ หวังขจรไชยกิจ 241 สถิติธุรกิจและการประกันภัย (สมทบพิเศษ) - ASB คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
320068-0 ภัทรภรณ์ สัจจวิเศษ 241 สถิติธุรกิจและการประกันภัย (สมทบพิเศษ) - ASB คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
110011-4 ยุทธการ ทองประเสริฐ 241 สถิติธุรกิจและการประกันภัย (สมทบพิเศษ) - ASB คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
110072-6 ฤทัยกัลย์ เชื้อชาติ 241 สถิติธุรกิจและการประกันภัย (สมทบพิเศษ) - ASB คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
110091-6 วัชรพงษ์ พงษ์นิมิตร 241 สถิติธุรกิจและการประกันภัย (สมทบพิเศษ) - ASB คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
720004-1 สุชาดา ทรัพย์ศรี 241 สถิติธุรกิจและการประกันภัย (สมทบพิเศษ) - ASB คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
110075-9 สุพัตรา พุกกะรัตน์ 241 สถิติธุรกิจและการประกันภัย (สมทบพิเศษ) - ASB คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ