221
 


ให้ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พิมพ์ใบนัดตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่
จาก http://health.icit.kmutnb.ac.th และนำมาในวันตรวจสุขภาพด้วยเลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
130096-1 กรรณิการ์ ผ่องสอาด 209 สถิติประยุกต์ (สมทบพิเศษ) - AS คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
110031-2 ณัฐกาญจน์ ต้นพุดซา 209 สถิติประยุกต์ (สมทบพิเศษ) - AS คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
110086-6 ทยาทิตย์ จางวาง 209 สถิติประยุกต์ (สมทบพิเศษ) - AS คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
130030-0 ธนกร คงสถาน 209 สถิติประยุกต์ (สมทบพิเศษ) - AS คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
320044-1 พัทธดนย์ ศรีมงคลชัย 209 สถิติประยุกต์ (สมทบพิเศษ) - AS คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
320015-1 พัทธนันท์ อยู่เกตุ 209 สถิติประยุกต์ (สมทบพิเศษ) - AS คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
130114-2 พิชรินทร์ พุ่มอรุณ 209 สถิติประยุกต์ (สมทบพิเศษ) - AS คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
110073-4 พิมพ์ประไพ พันพรม 209 สถิติประยุกต์ (สมทบพิเศษ) - AS คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
110037-9 พิมพ์ระวี สมุทรคีรี 209 สถิติประยุกต์ (สมทบพิเศษ) - AS คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
130073-0 ภควุฒิ เหล่าอุดมกุล 209 สถิติประยุกต์ (สมทบพิเศษ) - AS คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
110018-9 ภัคพงศ์ กลิ่นรัตน์ 209 สถิติประยุกต์ (สมทบพิเศษ) - AS คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
320061-5 ภัทรนันท์ ศรีอุดร 209 สถิติประยุกต์ (สมทบพิเศษ) - AS คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
110068-4 มณีเนตร สุคันธมาลา 209 สถิติประยุกต์ (สมทบพิเศษ) - AS คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
130029-2 ยศพนธ์ สดชื่น 209 สถิติประยุกต์ (สมทบพิเศษ) - AS คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
130112-6 วชิระ ตันไพศาล 209 สถิติประยุกต์ (สมทบพิเศษ) - AS คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
110064-3 วรนภ พึ่งมา 209 สถิติประยุกต์ (สมทบพิเศษ) - AS คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
110058-5 วีรภัทร อุสาหกิจ 209 สถิติประยุกต์ (สมทบพิเศษ) - AS คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
110039-5 ศิรชัช กุศลสวัสดิ์ 209 สถิติประยุกต์ (สมทบพิเศษ) - AS คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
110090-8 ศุภกฤต ขวัญจริง 209 สถิติประยุกต์ (สมทบพิเศษ) - AS คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
110049-4 สุภกิจ ล้อมอนันต์สกุล 209 สถิติประยุกต์ (สมทบพิเศษ) - AS คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ