220
 


ให้ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พิมพ์ใบนัดตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่
จาก http://health.icit.kmutnb.ac.th และนำมาในวันตรวจสุขภาพด้วยเลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
6010006-2 กฤตพัฒน์ วัฒนะเลิศไมตรี 11104 สถาปัตยกรรม - Arch. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1710102-3 กิตติศักดิ์ ศรีคงรักษ์ 11104 สถาปัตยกรรม - Arch. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1710061-1 จิดาภา เชตวรรณ์ 11104 สถาปัตยกรรม - Arch. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1710119-7 จิรัฐพร เรืองจิรภัทร 11104 สถาปัตยกรรม - Arch. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1710093-4 ชญานิศ วงศ์พิพัฒน์ 11104 สถาปัตยกรรม - Arch. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1710185-8 ชนาธิป บูรณวิชิต 11104 สถาปัตยกรรม - Arch. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
6310001-0 ชลลดา ประทุมศรี 11104 สถาปัตยกรรม - Arch. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1710142-9 ญาณิน พิชยกุล 11104 สถาปัตยกรรม - Arch. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1710187-4 ฐิตวันต์ แก้วรัตน์ 11104 สถาปัตยกรรม - Arch. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1710047-0 ณัชชา จรัสเเสงสกุล 11104 สถาปัตยกรรม - Arch. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1710161-9 ณัฐชกานต์ ทวี 11104 สถาปัตยกรรม - Arch. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1710193-2 ณัฐชัญ น้ำเลี้ยงขัน 11104 สถาปัตยกรรม - Arch. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1710115-5 ณัฐธิดา กาญจนดี 11104 สถาปัตยกรรม - Arch. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1710016-5 ณัฐมนต์ กรรณสูต 11104 สถาปัตยกรรม - Arch. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1710190-8 ณิชา เกษตรเกรียงไกร 11104 สถาปัตยกรรม - Arch. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1710063-7 ธนวรรณ ผิวพรรณ 11104 สถาปัตยกรรม - Arch. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
5210024-5 ธนัชพร พงษ์พิทักษ์ 11104 สถาปัตยกรรม - Arch. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1710055-3 ธัญญา ศุภบัณฑิตย์กุล 11104 สถาปัตยกรรม - Arch. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1710113-0 ธัญรดา พรหมปัทมะ 11104 สถาปัตยกรรม - Arch. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1710059-5 ธิดา ฟง 11104 สถาปัตยกรรม - Arch. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1710088-4 นิธิศ เกียรติกุลานุสรณ์ 11104 สถาปัตยกรรม - Arch. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1710127-0 บุรัสกร ต่วนชะเอม 11104 สถาปัตยกรรม - Arch. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1710158-5 บุษกร นาทะนันทน์ 11104 สถาปัตยกรรม - Arch. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1710184-1 พัณณิตา ศรีกุมาร 11104 สถาปัตยกรรม - Arch. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1710043-9 พิมพ์พริมา ปวีณาภรณ์ 11104 สถาปัตยกรรม - Arch. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1710001-7 ภพธร พฤกษ์ปิติกุล 11104 สถาปัตยกรรม - Arch. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1710037-1 ภวินท์ ภิญญศิริ 11104 สถาปัตยกรรม - Arch. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1710023-1 ภัททราภรณ์ ปาจริยพงษ์ 11104 สถาปัตยกรรม - Arch. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1710096-7 ภัทรการัณย์ โกญจนาท 11104 สถาปัตยกรรม - Arch. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1710013-2 ภัสรา จุลวนิชย์พงษ์ 11104 สถาปัตยกรรม - Arch. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1710036-3 ภูมิบุตร ทิพย์ประชา 11104 สถาปัตยกรรม - Arch. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1710160-1 รภัสสิริ ศุภวิบูลย์ 11104 สถาปัตยกรรม - Arch. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1710071-0 วชิรวิทย์ เลิศสกุลทอง 11104 สถาปัตยกรรม - Arch. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
5210014-6 วธูสิริ ศรีนาม 11104 สถาปัตยกรรม - Arch. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1710087-6 วรรวิษา สุวรรณชาติ 11104 สถาปัตยกรรม - Arch. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1710094-2 ศศิธร เอื้อบุญกนก 11104 สถาปัตยกรรม - Arch. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1710057-9 ศิราอรวัลย์ สระทองเนือง 11104 สถาปัตยกรรม - Arch. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1710081-9 สุทธิลักษณ์ อุกประโคน 11104 สถาปัตยกรรม - Arch. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1710089-2 อริศม์ รักษมณี 11104 สถาปัตยกรรม - Arch. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1710041-3 อศัลยา พงษ์กล่ำ 11104 สถาปัตยกรรม - Arch. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ