221
 


ให้ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พิมพ์ใบนัดตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่
จาก http://health.icit.kmutnb.ac.th และนำมาในวันตรวจสุขภาพด้วยเลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
550002-0 เขมชาติ ศิริกาญจน์ 138 สถาปัตยกรรม - Arch. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
370008-5 จณิฐา ถาวรการ 138 สถาปัตยกรรม - Arch. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
710008-4 จุฬาลักษณ์ ธีระทานันท์ 138 สถาปัตยกรรม - Arch. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
340077-7 ฐากร หงษ์ลอย 138 สถาปัตยกรรม - Arch. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
340053-8 ติณณภพ มาสบดี 138 สถาปัตยกรรม - Arch. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
340003-3 นภัสกรณ์ เบญญพรประเสริฐ 138 สถาปัตยกรรม - Arch. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
370011-9 พงศธร อิ่มสมบูรณ์ 138 สถาปัตยกรรม - Arch. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
370018-4 พงษ์ภิวัฒน์ สีเทา 138 สถาปัตยกรรม - Arch. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
370016-8 เลิศชยุตม์ สมบูรณ์วรการ 138 สถาปัตยกรรม - Arch. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
340040-5 สุเมธ ไพริน 138 สถาปัตยกรรม - Arch. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ