221
 


ให้ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พิมพ์ใบนัดตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่
จาก http://health.icit.kmutnb.ac.th และนำมาในวันตรวจสุขภาพด้วยเลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
340071-0 ชนกานต์ ปิติภัทรโยธิน 134 ออกแบบภายใน - Int.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
340013-2 ฐปนวงศ์ ภมรพงศ์อัมพร 134 ออกแบบภายใน - Int.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
340055-3 ณีรชา สิริเปรมรัศมี 134 ออกแบบภายใน - Int.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
340015-7 ธมนวรรณ เอียดคง 134 ออกแบบภายใน - Int.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
710016-7 นวพล เตชาพินิจ 134 ออกแบบภายใน - Int.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
340007-4 ปณิษฐา ชมชื่น 134 ออกแบบภายใน - Int.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
340006-6 ปิยากร แก้วกัณหา 134 ออกแบบภายใน - Int.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
340072-8 พรฉัตร อุไรรัตน์ 134 ออกแบบภายใน - Int.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
340038-9 พลอยไพลิน ศิลปชัย 134 ออกแบบภายใน - Int.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
340066-0 พัชราภรณ์ เชื้อพลบ 134 ออกแบบภายใน - Int.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
340024-9 ภัทราพร อักษรแก้ว 134 ออกแบบภายใน - Int.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
340018-1 มงคล สุวรรณกวีการ 134 ออกแบบภายใน - Int.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
340064-5 รชต โชคชัย 134 ออกแบบภายใน - Int.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
710006-8 วีรวดี ตาเป็ง 134 ออกแบบภายใน - Int.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
340035-5 สมชัย ศัพทศรีครินทร์ 134 ออกแบบภายใน - Int.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
340069-4 สุธารส สื่อแสงทอง 134 ออกแบบภายใน - Int.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
340021-5 สุนิทรา กันพล 134 ออกแบบภายใน - Int.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
340012-4 สุวิชาดา เฮงมีชัย 134 ออกแบบภายใน - Int.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
340088-4 สุวิมล ศรีอยู่ 134 ออกแบบภายใน - Int.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
460001-1 อันดา พรหมอินทร์ 134 ออกแบบภายใน - Int.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ