221
 


ให้ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พิมพ์ใบนัดตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่
จาก http://health.icit.kmutnb.ac.th และนำมาในวันตรวจสุขภาพด้วยเลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
710018-3 กนกวรรณ พรมชาติ 135 ออกแบบเซรามิกส์ - Cer.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
380029-9 กฤษณ์วรา เทียมสิงห์โต 135 ออกแบบเซรามิกส์ - Cer.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
380028-1 เกวลิน ตระกูลเกษมสิริ 135 ออกแบบเซรามิกส์ - Cer.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
380010-9 จันทมณี จรรยา 135 ออกแบบเซรามิกส์ - Cer.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
690010-4 จารุภา รุมารถ 135 ออกแบบเซรามิกส์ - Cer.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
710007-6 จุฑามาศ กำธรเกียรติ 135 ออกแบบเซรามิกส์ - Cer.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
380026-5 จุฑามาศ ปกรณ์วรวงศ์ 135 ออกแบบเซรามิกส์ - Cer.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
690007-0 ชญานิศ เพ็ชร์ขน 135 ออกแบบเซรามิกส์ - Cer.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
390008-1 ชนาพร มณีนพรัตน์ 135 ออกแบบเซรามิกส์ - Cer.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
380027-3 ชนายุทธ ทองพันพาน 135 ออกแบบเซรามิกส์ - Cer.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
690003-9 ญาดา จันทรัตน์ 135 ออกแบบเซรามิกส์ - Cer.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
380021-6 ณัฐนิชา เศรษฐโอฬารกิจ 135 ออกแบบเซรามิกส์ - Cer.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
640008-9 ทรงยศ ตางาม 135 ออกแบบเซรามิกส์ - Cer.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
710011-8 ธนัชชา สงวนพันธุ์ 135 ออกแบบเซรามิกส์ - Cer.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
380015-8 ธมนวรรณ ประทุมมา 135 ออกแบบเซรามิกส์ - Cer.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
380003-4 ธัญชนก อินทขันตี 135 ออกแบบเซรามิกส์ - Cer.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
640006-3 นภพล บุตรรักษ์ 135 ออกแบบเซรามิกส์ - Cer.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
580003-2 ปรารถนา วั้งจั้น 135 ออกแบบเซรามิกส์ - Cer.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
640002-2 พิมพ์วิภา สุวิวัฒนพงศ์ 135 ออกแบบเซรามิกส์ - Cer.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
710020-9 ภาสพงศ์ แผ่นทอง 135 ออกแบบเซรามิกส์ - Cer.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
380036-4 มนวดี บุตตะ 135 ออกแบบเซรามิกส์ - Cer.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
380002-6 วราภรณ์ มรรคผล 135 ออกแบบเซรามิกส์ - Cer.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
380032-3 วริษฐา แจ้งจงดี 135 ออกแบบเซรามิกส์ - Cer.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
640003-0 วาสนา ภักดี 135 ออกแบบเซรามิกส์ - Cer.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
690005-4 ศรินทิพย์ เจริญใจอุดม 135 ออกแบบเซรามิกส์ - Cer.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
380019-0 ศิวพร ขำกรัด 135 ออกแบบเซรามิกส์ - Cer.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
380014-1 สิริบูรณ์ อินพาเพียร 135 ออกแบบเซรามิกส์ - Cer.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
710017-5 สุทธิกันยา กรมิการนนทร์ 135 ออกแบบเซรามิกส์ - Cer.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
380012-5 อภิวัฒน์ แสงพินิจ 135 ออกแบบเซรามิกส์ - Cer.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
640005-5 อิศรา ปานมีทรัพย์ 135 ออกแบบเซรามิกส์ - Cer.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ