221
 


ให้ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พิมพ์ใบนัดตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่
จาก http://health.icit.kmutnb.ac.th และนำมาในวันตรวจสุขภาพด้วยเลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
320026-8 กฤต เฉลิมพันธ์ 202 เคมีอุตสาหกรรม (สมทบพิเศษ) - IC คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
440003-2 กิตติโชติ แจ่มปัญญา 202 เคมีอุตสาหกรรม (สมทบพิเศษ) - IC คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
330050-6 กุลธรา ชาพรมมี 202 เคมีอุตสาหกรรม (สมทบพิเศษ) - IC คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
540007-2 ชัชฎาภา เจริญผล 202 เคมีอุตสาหกรรม (สมทบพิเศษ) - IC คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
320021-9 ฐานวีร์ ศิริปรีดาพัฒน์ 202 เคมีอุตสาหกรรม (สมทบพิเศษ) - IC คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
320053-2 ณรัณธญาณ์ เลิศมหาทรัพย์ 202 เคมีอุตสาหกรรม (สมทบพิเศษ) - IC คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
330007-6 ณัฐธิดา กำบุญ 202 เคมีอุตสาหกรรม (สมทบพิเศษ) - IC คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
320037-5 ณัฐนรี ฉ่ำมิ่งขวัญ 202 เคมีอุตสาหกรรม (สมทบพิเศษ) - IC คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
320012-8 ทรัสตี อนันตภูมิ 202 เคมีอุตสาหกรรม (สมทบพิเศษ) - IC คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
540015-5 ธนสรณ์ สุธรรม 202 เคมีอุตสาหกรรม (สมทบพิเศษ) - IC คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
330046-4 ธัญรัตน์ นพคุณ 202 เคมีอุตสาหกรรม (สมทบพิเศษ) - IC คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
330045-6 นัทธ์ชนัน รอดแสงสินธุ์ 202 เคมีอุตสาหกรรม (สมทบพิเศษ) - IC คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
540033-8 นันทพงศ์ บุญญวรรณ 202 เคมีอุตสาหกรรม (สมทบพิเศษ) - IC คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
320008-6 นันทวรรณ บัวอุไร 202 เคมีอุตสาหกรรม (สมทบพิเศษ) - IC คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
330011-8 นิชาลัย วิสุทธิพันธุ์ 202 เคมีอุตสาหกรรม (สมทบพิเศษ) - IC คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
540042-9 ปัญจพร ประมวล 202 เคมีอุตสาหกรรม (สมทบพิเศษ) - IC คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
330035-7 ปานวาด จำนงค์คำ 202 เคมีอุตสาหกรรม (สมทบพิเศษ) - IC คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
320002-9 ปิยณัฐ เนยสูงเนิน 202 เคมีอุตสาหกรรม (สมทบพิเศษ) - IC คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
540056-9 ปิย์วรา โกวิทอิสริยะ 202 เคมีอุตสาหกรรม (สมทบพิเศษ) - IC คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
320074-8 พชรพร ธีระทองคำ 202 เคมีอุตสาหกรรม (สมทบพิเศษ) - IC คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
540029-6 รฐนนท์ ทับมาลา 202 เคมีอุตสาหกรรม (สมทบพิเศษ) - IC คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
320048-2 วราภรณ์ จันทร์เทศ 202 เคมีอุตสาหกรรม (สมทบพิเศษ) - IC คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
320078-9 ศิริวรรณ สวนแก้ว 202 เคมีอุตสาหกรรม (สมทบพิเศษ) - IC คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
320033-4 ศุภชรี จูมีทรัพย์ 202 เคมีอุตสาหกรรม (สมทบพิเศษ) - IC คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
540032-0 สุขวสา เกศาศรัย 202 เคมีอุตสาหกรรม (สมทบพิเศษ) - IC คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
320031-8 สุดารัตน์ คล้ายคลึง 202 เคมีอุตสาหกรรม (สมทบพิเศษ) - IC คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
440021-4 อภิญญา บุ้งทอง 202 เคมีอุตสาหกรรม (สมทบพิเศษ) - IC คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
320050-8 อัจฉริยา เหมรา 202 เคมีอุตสาหกรรม (สมทบพิเศษ) - IC คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
320042-5 อารยา ลีศรีสุข 202 เคมีอุตสาหกรรม (สมทบพิเศษ) - IC คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
540052-8 อิทธิพล สุขสันต์สมภพ 202 เคมีอุตสาหกรรม (สมทบพิเศษ) - IC คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ