221
 


ให้ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พิมพ์ใบนัดตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่
จาก http://health.icit.kmutnb.ac.th และนำมาในวันตรวจสุขภาพด้วยเลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
360002-0 เกศินี เพ็ชรเลิศ 602 เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ - ETAM คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ดูกำหนดการ
320024-3 ฉัตรชัย ตะพานทอง 602 เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ - ETAM คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ดูกำหนดการ
330054-8 ชุตินธร หงวนสมบูรณ์ 602 เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ - ETAM คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ดูกำหนดการ
540023-9 ปวีณกร ดวงแก้ว 602 เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ - ETAM คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ดูกำหนดการ
540019-7 ภูริณัฐ นุ่มถึก 602 เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ - ETAM คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ดูกำหนดการ
320073-0 วีรกุล อ่อนเงิน 602 เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ - ETAM คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ดูกำหนดการ
540058-5 สุพัตชัย เจริญศาสตร์ 602 เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ - ETAM คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ดูกำหนดการ
540050-2 สุรพัฒณ์ อุทัยศรี 602 เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ - ETAM คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ดูกำหนดการ
440012-3 อภิญญา โพยนอก 602 เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ - ETAM คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ดูกำหนดการ