220
 


ให้ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พิมพ์ใบนัดตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่
จาก http://health.icit.kmutnb.ac.th และนำมาในวันตรวจสุขภาพด้วยเลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
1910038-7 กรรณิการ์ พูลหลำ 12104 เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ - แขนงวิชาวิศวกรรมยานยน - MAet คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ดูกำหนดการ
1910030-4 แก้วมณีพร ประดิษฐ์ 12104 เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ - แขนงวิชาวิศวกรรมยานยน - MAet คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ดูกำหนดการ
1211460-9 ฉัตรชัย บุญเพชร 12104 เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ - แขนงวิชาวิศวกรรมยานยน - MAet คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ดูกำหนดการ
1910021-3 ณัฐศศิ ลออรุ่งเรืองกิจ 12104 เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ - แขนงวิชาวิศวกรรมยานยน - MAet คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ดูกำหนดการ
1210202-6 ภูริวัฒน์ สงวนผิว 12104 เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ - แขนงวิชาวิศวกรรมยานยน - MAet คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ดูกำหนดการ