221
 


ให้ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พิมพ์ใบนัดตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่
จาก http://health.icit.kmutnb.ac.th และนำมาในวันตรวจสุขภาพด้วยเลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
1211780-0 จิราภรณ์ จันทร์ทิพย์ 12108 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์  - ILet คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ดูกำหนดการ
1910013-0 ญาณิศา หงษ์ทอง 12108 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์  - ILet คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ดูกำหนดการ
1210008-7 ญาดา ศรัณยคุปต์ 12108 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์  - ILet คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ดูกำหนดการ
1211291-8 ฐิรพรรษ วัชรพฤกษ์ 12108 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์  - ILet คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ดูกำหนดการ
1211452-6 วิภาวี ฮะค่อม 12108 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์  - ILet คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ดูกำหนดการ