221
 


ให้ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พิมพ์ใบนัดตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่
จาก http://health.icit.kmutnb.ac.th และนำมาในวันตรวจสุขภาพด้วยเลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
120043-5 กำพล แจ้วชุ่มชื่น 121 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ (สมทบพิเศษ) - InET (F) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
130091-2 เกียรติศักดิ์ ศรีอุดม 121 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ (สมทบพิเศษ) - InET (F) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
120291-0 ณัฐดนัย อุตะมะ 121 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ (สมทบพิเศษ) - InET (F) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
120157-3 ธนบูลย์ มั่นใจ 121 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ (สมทบพิเศษ) - InET (F) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
540044-5 ธนพัฒน์ แสงมณี 121 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ (สมทบพิเศษ) - InET (F) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
120004-7 ธนภัทร วิบูลโกศล 121 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ (สมทบพิเศษ) - InET (F) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
120089-8 ธนารักษ์ หาสุข 121 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ (สมทบพิเศษ) - InET (F) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
450008-8 นภัส อยู่ฤกษ์ 121 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ (สมทบพิเศษ) - InET (F) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
440013-1 ปฎิภาณ บุญชู 121 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ (สมทบพิเศษ) - InET (F) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
120119-3 ปรมินทร์ โฆษิตสมิต 121 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ (สมทบพิเศษ) - InET (F) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
440018-0 ปารเมศ วิกยาธิปัตย์ 121 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ (สมทบพิเศษ) - InET (F) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
120063-3 พรธิตา มานาเสียว 121 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ (สมทบพิเศษ) - InET (F) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
130017-7 พัทธพล ชูแช่ม 121 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ (สมทบพิเศษ) - InET (F) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
130063-1 พุทธภูมิ ณ อุบล 121 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ (สมทบพิเศษ) - InET (F) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
120263-9 มณฑล เงินอำนวยผล 121 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ (สมทบพิเศษ) - InET (F) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
130050-8 ศุภากร สีสันต์ 121 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ (สมทบพิเศษ) - InET (F) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
130085-4 สรวิศ รอดทัพ 121 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ (สมทบพิเศษ) - InET (F) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
130013-6 สันติสุข พันธุ์ไม้ 121 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ (สมทบพิเศษ) - InET (F) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
120064-1 สิปปกร การะเวก 121 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ (สมทบพิเศษ) - InET (F) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
540027-0 อัครวัฒน์ อัครพรชนิตว์ 121 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ (สมทบพิเศษ) - InET (F) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ