221
 


ให้ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พิมพ์ใบนัดตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่
จาก http://health.icit.kmutnb.ac.th และนำมาในวันตรวจสุขภาพด้วยเลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
120012-0 กรกมล วะนานาม 105 เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและปรับอากาศ (สมทบพิเศษ) - RAET วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
100018-1 กษิดิ์เดช แสงระวี 105 เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและปรับอากาศ (สมทบพิเศษ) - RAET วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
340044-7 ก้องภพ จันทลักษณ์ 105 เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและปรับอากาศ (สมทบพิเศษ) - RAET วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
110060-1 คณุตม์ ศีลขันธบุตร 105 เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและปรับอากาศ (สมทบพิเศษ) - RAET วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
340086-8 จิรกิตติ์ เจนสถิรพันธุ์ 105 เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและปรับอากาศ (สมทบพิเศษ) - RAET วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
110087-4 ชัยพร สิทธิศักดิ์ 105 เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและปรับอากาศ (สมทบพิเศษ) - RAET วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
120202-7 ธีรภัทร์ สุดใจ 105 เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและปรับอากาศ (สมทบพิเศษ) - RAET วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
100021-5 พชร หาญเสน่ห์ลักษณ์ 105 เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและปรับอากาศ (สมทบพิเศษ) - RAET วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
110028-8 พรพิมล เจริญพานิชย์ 105 เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและปรับอากาศ (สมทบพิเศษ) - RAET วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
130014-4 รัตนโชค สายสมบัติ 105 เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและปรับอากาศ (สมทบพิเศษ) - RAET วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
520012-6 วรเสฏฐ์ ติราภรณ์ 105 เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและปรับอากาศ (สมทบพิเศษ) - RAET วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
130109-2 ศุภากร มากสินธุ์ 105 เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและปรับอากาศ (สมทบพิเศษ) - RAET วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
130028-4 สรวิศ ผ่องหทัยกุล 105 เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและปรับอากาศ (สมทบพิเศษ) - RAET วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
130069-8 หรรษธร เอี่ยมวิถีวนิช 105 เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและปรับอากาศ (สมทบพิเศษ) - RAET วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
450036-9 อมรรัตน์ สาระศาลิน 105 เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและปรับอากาศ (สมทบพิเศษ) - RAET วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ