221
 


ให้ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พิมพ์ใบนัดตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่
จาก http://health.icit.kmutnb.ac.th และนำมาในวันตรวจสุขภาพด้วยเลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
330042-3 กฤษณีย์ สุรงกุล 205 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (สมทบพิเศษ) - ET คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
460002-9 กัญญารัตน์ จันทร์แจ่มมงคล 205 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (สมทบพิเศษ) - ET คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
330010-0 กิตติกานต์ สุวรรณน้อย 205 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (สมทบพิเศษ) - ET คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
330041-5 จิรัชญา จันทะโก 205 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (สมทบพิเศษ) - ET คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
440005-7 ชวัลวิทย์ ชลวานิช 205 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (สมทบพิเศษ) - ET คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
330014-2 ชาคริช จิรัชญ์สัตยา 205 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (สมทบพิเศษ) - ET คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
330008-4 ณัฏฐิการ์ ด่านตระกูล 205 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (สมทบพิเศษ) - ET คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
330001-9 วารุณี อินทร์ทิพันธุ์ 205 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (สมทบพิเศษ) - ET คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
440002-4 ศิรินภา คายเลิศ 205 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (สมทบพิเศษ) - ET คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
440016-4 สุทธิพงษ์ จงสูงเนิน 205 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (สมทบพิเศษ) - ET คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ