221
 


ให้ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พิมพ์ใบนัดตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่
จาก http://health.icit.kmutnb.ac.th และนำมาในวันตรวจสุขภาพด้วยเลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
510008-6 ดิศริชา ชนะจอหอ 377 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  - TA คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
130040-9 นัทรัตน์ ปานมัจฉา 377 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  - TA คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
340059-5 พงษ์นที อุ้มมีเพชร 377 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  - TA คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
320080-5 พิสชา สุทธิสังข์ 377 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  - TA คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
100038-9 แพรวพรรณ จันดาหาญ 377 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  - TA คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
100044-7 ภัชราภรณ์ สุ่ยวงษ์ 377 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  - TA คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
120182-1 ภานุวัฒน์ มีศิริ 377 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  - TA คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
320001-1 รัฐศาสตร์ ปาละกูล 377 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  - TA คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
100022-3 วริศรา อ้อสุวรรณ์ 377 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  - TA คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
320079-7 วีระเดช นวลขาว 377 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  - TA คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
100012-4 อรพรรณ วิจิตรพรชัย 377 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  - TA คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ