221
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
1210304-0 เกศินี เสาแบน 02105-2 วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง) (ม.6) - TE-Pow. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1210481-6 นรวิชญ์ บุญเกิด 02105-2 วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง) (ม.6) - TE-Pow. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1210723-1 สุดารัตน์ สาดแว 02105-2 วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง) (ม.6) - TE-Pow. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ