220
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
1410174-5 ณัจฐพันธ์ ประจันตะเสน 11103-3 ศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ (ปวช.) - AAP.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410009-3 ทิพยุดา ฟองเพ็ชร 11103-3 ศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ (ปวช.) - AAP.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410106-7 ธนกร วีระพงศ์ 11103-3 ศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ (ปวช.) - AAP.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410118-2 ปริวรรต บัวชู 11103-3 ศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ (ปวช.) - AAP.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410107-5 พรรณวรท พลขันธ์ 11103-3 ศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ (ปวช.) - AAP.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410038-2 ภัทรารัตน์ เมธาพัฒน์วิกุล 11103-3 ศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ (ปวช.) - AAP.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ