220
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
2110123-3 ดัรมาวัน อาแวจิ 03302-0 เทคโนโลยีการเชื่อม - WDT-T วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2110086-2 ศราวุฒิ เขียวขำ 03302-0 เทคโนโลยีการเชื่อม - WDT-T วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2110276-9 สาธิต หมายเครือกลาง 03302-0 เทคโนโลยีการเชื่อม - WDT-T วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2110286-8 สิทธิพล ศรีจันทร์ 03302-0 เทคโนโลยีการเชื่อม - WDT-T วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2110153-0 อภิชา บุญประเสริฐ 03302-0 เทคโนโลยีการเชื่อม - WDT-T วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ