221
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
1030003-6 ณัฐวุฒิ สีเขียว 12108-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ (ปวช.) - ILet คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ดูกำหนดการ
1010117-8 พลอยพรรณ ปิ่นอนงค์ 12108-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ (ปวช.) - ILet คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ดูกำหนดการ
1010291-1 สรวิชญ์ ศรีด้วง 12108-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ (ปวช.) - ILet คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ดูกำหนดการ
1030007-7 อนพัทย์ ภูษาสิทธิ์ 12108-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ (ปวช.) - ILet คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ดูกำหนดการ