221
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
2120009-2 ศุภกร ศุภนคร 06304-0 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร (หลักสูตรเทียบโอน 2 ปีครึ่ง) - TAT - R คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ