220
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
1010106-1 นัฐพงษ์ ไทยเรือง 14101 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - BCom คณะบริหารธุรกิจ ดูกำหนดการ
1010063-4 พงศกร เจือจันทึก 14101 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - BCom คณะบริหารธุรกิจ ดูกำหนดการ