221
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
1010072-5 จารุเดช มั่นถาวรวงศ์ 01113 วิศวกรรมอุตสาหการ  - IE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1010037-8 จิรัฎฐ์ จงเหนี่ยวกลาง 01113 วิศวกรรมอุตสาหการ  - IE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1010074-1 ธนายุทธ ไชยนันตา 01113 วิศวกรรมอุตสาหการ  - IE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1010047-7 นิรุชา บุดดา 01113 วิศวกรรมอุตสาหการ  - IE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1010117-8 ประเสริฐ บุญไชยสุุุุุุุุุริยา 01113 วิศวกรรมอุตสาหการ  - IE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1010073-3 ภัคนันท์ โรจน์วิศิษฏ์ 01113 วิศวกรรมอุตสาหการ  - IE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1010022-0 เรียวเคน นะคะซะโตะ 01113 วิศวกรรมอุตสาหการ  - IE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1010066-7 วราวุฒิ โภคลาภ 01113 วิศวกรรมอุตสาหการ  - IE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1010031-1 ศุภกร สุทธิสาคร 01113 วิศวกรรมอุตสาหการ  - IE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1010097-2 สมพฤทัยย์ โสรส 01113 วิศวกรรมอุตสาหการ  - IE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ