220
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
1010076-6 เกียรติศักดิ์ เวียงชัย 01117 วิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) - MATE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1010090-7 ปัญญวัฒน์ นิธิเกียรติลาภ 01117 วิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) - MATE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1010055-0 สหัสวรรษ ก่อกิจสุนทรสาร 01117 วิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) - MATE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ