221
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
1010044-4 ปิยะวดี ลิ้มสุวัฒนกุล 03202 เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม - WDET วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1010058-4 รุจิกร อุ่นทุลัย 03202 เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม - WDET วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ