221
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
1010025-3 กษิดิศ อินทรชาติ 03103 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล (สร้างเครื่อง - MDET วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1010085-7 ชนกนันท์ สาครรัตน์ 03103 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล (สร้างเครื่อง - MDET วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1010002-2 ณัชพล แย้มกลาง 03103 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล (สร้างเครื่อง - MDET วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1010008-9 ณัฐนิชา ประสงค์จันทร์ 03103 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล (สร้างเครื่อง - MDET วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1010012-1 เทวดา อิ่มประไพ 03103 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล (สร้างเครื่อง - MDET วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1010094-9 ภูวเดช สันเกษม 03103 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล (สร้างเครื่อง - MDET วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1010112-9 สุรเชษฐ พึ่งผล 03103 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล (สร้างเครื่อง - MDET วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1010115-2 อิทธิวัฒน์ เฟื่องฟุ้ง 03103 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล (สร้างเครื่อง - MDET วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ