221
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
1410044-0 กีรติ วสิกรัตน์ 17101-2 การจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม - TH คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ ดูกำหนดการ
1210002-0 ขนิษฐา จีนกลาง 17101-2 การจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม - TH คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ ดูกำหนดการ
1210006-1 สุขเสริม เจริญสุข 17101-2 การจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม - TH คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ ดูกำหนดการ
2110004-5 อติกานต์ ใจมูลมั่ง 17101-2 การจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม - TH คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ ดูกำหนดการ