221
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
1310010-2 กิจวิพัฒน ปาจันทร์ 06102-2 การจัดการอุตสาหกรรม  - IM คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2110005-2 เกษราภรณ์ มั่นคง 06102-2 การจัดการอุตสาหกรรม  - IM คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1310011-0 จิรพัฒน์ พานทวีป 06102-2 การจัดการอุตสาหกรรม  - IM คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1310080-5 ชนากานต์ ฝีปากเพราะ 06102-2 การจัดการอุตสาหกรรม  - IM คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1310077-1 พพีรพงศ์ พรมปาน 06102-2 การจัดการอุตสาหกรรม  - IM คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1310014-4 สาธินี อินทโช 06102-2 การจัดการอุตสาหกรรม  - IM คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ