220
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
1410038-2 ณัชฐวัทน์ สีหวงษ์ 14101-2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - BCom คณะบริหารธุรกิจและศึกษาทั่วไป ดูกำหนดการ
1110031-0 รัชพล ปิยะมาน 14101-2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - BCom คณะบริหารธุรกิจและศึกษาทั่วไป ดูกำหนดการ
1410065-5 วิภาวรรณ วงษ์ยืน 14101-2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - BCom คณะบริหารธุรกิจและศึกษาทั่วไป ดูกำหนดการ
1410107-5 วิสาข์ริณี ขวัญเพ็ง 14101-2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - BCom คณะบริหารธุรกิจและศึกษาทั่วไป ดูกำหนดการ
1410100-0 สหัสวรรษ สาสุขวัฒน์ 14101-2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - BCom คณะบริหารธุรกิจและศึกษาทั่วไป ดูกำหนดการ
1110007-0 สุภัตรา นวลศรี 14101-2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - BCom คณะบริหารธุรกิจและศึกษาทั่วไป ดูกำหนดการ
1110046-8 ไอริณ เสนาะโสตร์ 14101-2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - BCom คณะบริหารธุรกิจและศึกษาทั่วไป ดูกำหนดการ