220
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
1310018-5 ธรรศ บรรทัดกาญจน์ 05102-2 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แขนงวิชาการออกแบบและพั - HBPD คณะอุตสาหกรรมเกษตร ดูกำหนดการ
1310015-1 ภูษณะ พนิตภราดร 05102-2 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แขนงวิชาการออกแบบและพั - HBPD คณะอุตสาหกรรมเกษตร ดูกำหนดการ