221
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
1310012-8 ญานิกา เกาะกิ่ง 05104-2 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการพั - FPPD คณะอุตสาหกรรมเกษตร ดูกำหนดการ
1310063-1 ธัญชนิต วิชชุนากร 05104-2 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการพั - FPPD คณะอุตสาหกรรมเกษตร ดูกำหนดการ
1110013-8 พรปวีณ์ วิเวกหัสกัณฑ์ 05104-2 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการพั - FPPD คณะอุตสาหกรรมเกษตร ดูกำหนดการ
1310061-5 ศุภิสรา เติมเศรษฐเจริญ 05104-2 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการพั - FPPD คณะอุตสาหกรรมเกษตร ดูกำหนดการ