220
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
1110036-9 กัลยารัตน์ ประเสริฐรักษ์ 07101-2 วิทยาการสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) - I-BIT คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ดูกำหนดการ
1110053-4 จิรายุส แช่มเชียง 07101-2 วิทยาการสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) - I-BIT คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ดูกำหนดการ
1110035-1 ฐิติภัทร์ เตรีกุล 07101-2 วิทยาการสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) - I-BIT คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ดูกำหนดการ
1110022-9 ณิชาภัทร ห่วงแก้ว 07101-2 วิทยาการสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) - I-BIT คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ดูกำหนดการ
1110002-1 นันท์ชญาน์ กุลฉันท์วิทย์ 07101-2 วิทยาการสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) - I-BIT คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ดูกำหนดการ
1110021-1 ภัคพล รุ่มนุ่ม 07101-2 วิทยาการสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) - I-BIT คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ดูกำหนดการ
1110018-7 วชิรวิทย์ วิริยะพิษฐาน 07101-2 วิทยาการสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) - I-BIT คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ดูกำหนดการ
1110038-5 ศุภนิดา ตั้งจิตเสถียรกุล 07101-2 วิทยาการสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) - I-BIT คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ดูกำหนดการ