220
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
1310008-6 ปกรณ์ ไชยกือ 06105-2 วิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย  - INE คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2110002-9 ภัทราวดี ศิลปการกุล 06105-2 วิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย  - INE คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1310027-6 ภูวดล รุ้งทาบนภา 06105-2 วิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย  - INE คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1310066-4 วรุตม์ เมฆสว่าง 06105-2 วิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย  - INE คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1310020-1 วิจิตรานุช บุญลาภ 06105-2 วิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย  - INE คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1110040-1 อัครวิทย์ สืบสอาด 06105-2 วิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย  - INE คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ