220
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
1310001-1 นนทวัฒน์ สิงห์คำ 06106-2 เทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต - MM คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1310004-5 เสฏฐวุฒิ แสนกล้า 06106-2 เทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต - MM คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ